Elektrický pohon zvonov Všeobecný popis

Základný popis

Živých zvolávajú, mŕtvych oplakávajú.

Naši dedovia zvonili ručne ťahaním lana. V dnešnej dobe zastúpi namáhavé ručné zvonenie elektrický pohon. Ľudský cit pre pohyb zvona a jeho rytmus nahradí elektronický riadiaci systém. Jeho citlivé nastavenie umožňuje zvonom vyniknúť rovnako ako pri ručnom vyzváňaní.

Systém je založený na tradičnom princípe rozkývania zvona pomocou elektromotora. Jadrom systému je regulátor pohybu zvonu, ktorý je ku zvonu veľmi šetrný. Pri jeho presnom nastavení, ktoré vychádza zo znalostí zvona a skúsenosti zvonára, dochádza k plynulému rozkolísaniu zvona bez otrasov zvonových stolíc a stavieb. Regulátor pohonu zvonov spína lineárny alebo rotačný motor. Pohyb zvona je snímaný bezkontaktným snímačom. Magnetický snímač pohybu sa upevňuje v osi výkyvu zvona.

Pri inštalácii elektrického zvonenia nastaví a uloží technik potrebné parametre pohybu zvona do pamäti riadiaceho systému cez dátový terminál. Dá sa nastaviť napríklad uhol náklonu zvona alebo rozdielnu silu ťahu do každej strany kyvu (pre nevyvážené zvony), brzdenie pohybu zvona až do úplného zastavenia, presný okamih začiatku a konca zvonenia. Zvonenie je možné ovládať jednoducho ručným spínačom, spínacími alebo vežovými hodinami, diaľkovým bezdrôtovým ovládaním, poprípade pomocou mobilného telefónu prostredníctvom GSM spínača.

Rozkolísavanie zvonu lineárnym motorom

Tam, kde je vo zvonici nedostatok miesta, alebo nie je inštalované žiadne mechanické zariadenie, je výhodným riešením rozkolísavanie zvona lineárnym motorom.

Výhody

  • vhodné aj pre stiesnené priestory
  • jednoduchá inštalácia lineárneho motora priamo na zvonovú stolicu, kotva motora sa pripevňuje k závesu zvona
  • tichý chod
  • možnosť nastavenia vysokého uhla výkyvu zvona
  • vhodné pre malé a stredne veľké zvony, ideálne pre kaplnky

Nevýhody

  • zvon musí byť presne a stabilne usadený

Rozkolísavanie zvona rotačným motorom cez zvonové koleso

Najčastejšie sa využíva tam, kde je už inštalované zvonové koleso, poprípade sa dajú použiť elektromotory z pôvodného systému elektrického pohonu s príslušenstvom (reťaze, napínacie segmenty atď.).

Výhody

  • možnosť využitia zainštalovaného zvonového kolesa a elektromotora, pokiaľ vyhovuje konštrukčne a výkonovo
  • pri tomto spôsobe rozkolísavania nie je dôležité presné uloženie zvona vo zvonovej stolici
  • vhodné pre veľké zvony, vysoká účinnosť

Nevýhody

  • pohon je náročnejší na priestor