Všeobecné dodacie a platobné podmienky uzavreté v zmysle ust. § 273 obch. zákonníka

 • 1. Úvodné ustanovenie
  • 1.1. Dodávateľom sa pre účely uzatvárania zmlúv rozumie predávajúci, resp. zhotoviteľ, odberateľom sa rozumie kupujúci, resp. objednávateľ.
  • 1.2. Pre vzťahy medzi dodávateľom a objednávateľom platia príslušné ustanovenia obchodného zákonníka, ev. občianskeho zákonníka a predpisy o ochrane spotrebiteľa a tieto Všeobecné dodacie a platobné podmienky (ďalej len „VDPP“). Odlišné dojednanie v zmluve majú prednosť pred znením týchto VDPP (§ 273 odst. 2 obch. zák.).
  • 1.3. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad, že odberateľom je fyzická osoba, ktorá nie je podnikateľom, že ich záväzkový vzťah sa bude riadiť režimom obchodného zákonníka a to podľa špecifík vzťahu ustanovenými o zmluve kúpnej alebo ustanoveniami zmluvy o dielo (čl. 3.1. týchto VDPP). Obsah tejto dohody potvrdzuje odberateľ podpisom príslušnej zmluvy. Týmto dojednaním nie sú dotknuté príslušné ustanovenia občianskeho zákonníka alebo zvláštne právne predpisy o spotrebiteľských zmluvách, adhezných zmluvách, zneužívajúcich klauzulách a iné ustanovenia smerujúce k ochrane spotrebiteľa.
  • 1.4. Dodávateľ ani objednávateľ nie sú oprávnení bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany prevádzať práva a záväzky vyplývajúce pre neho z uzavretých zmlúv na tretie osoby.
 • 2. Predmet
  • 2.1. Spoločnosť ELEKON, s.r.o. ako dodávateľ (ďalej len „ELEKON“) sa na základe písomnej alebo ústnej záväznej objednávky odberateľa zaväzuje dodať a odberateľ sa zaväzuje prevziať dodávku, ktorej špecifikácia, množstvo, cena a termín plnenia sú špecifikované v zákazke.
 • 3. Zákazka
  • 3.1. Zákazka môže byť špecifikovaná nasledujúcimi formami:
   • Kúpnou zmluvou podľa § 409 a násl. obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, pokiaľ ide o predaj tovaru určeného jednotlivo, alebo určeného množstva a druhu.
   • Zmluvou o dielo podľa § 536 a násl. obchodného zákonníku v znení neskorších predpisov, pokiaľ prevažná časť zákazky spočíva vo vykonaní činnosti alebo ak obsahuje dodávka aj montáž.
   • Objednávkou zo strany odberateľa a jej následným potvrdením zo strany dodávateľa, ak ide o dodávku malého rozsahu.
  • 3.2. ELEKON si vyhradzuje právo rozhodnúť v súlade s príslušnými ustanoveniami obchodného zákonníka o forme špecifikácie zákazky.
 • 4. Plnenie zákazky
  • 4.1. Odberateľovi bude dodávka dodaná do dňa stanoveného v zákazke. Ak je termín vykonania dodávky určený stanovením lehoty (nie konštantným dňom dodania), je dodávateľ povinný informovať odberateľa preukázateľným spôsobom najmenej 5 pracovných dní pred dňom zahájenia dodávky.
  • 4.2. V prípade omeškania s dodávkou sa ELEKON zaväzuje zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,3% z ceny dodávky za každý i začatý deň omeškania.
  • 4.3. Ak je dohodnutá predplatba, resp. zálohová platba a odberateľ mešká s jej uhradením po lehote splatnosti, predlžuje sa dodacia lehota o dobu, počas ktorej bol odberateľ v omeškaní s platením predplatby, resp. zálohovej platby.
  • 4.4. Miestom plnenia je sídlo spoločnosti ELEKON, pokiaľ nie je v zákazke stanovené inak. Prípadné náklady dopravy nesie odberateľ, pokiaľ nie je v zákazke stanovené inak.
  • 4.5. Odberateľ nadobúda vlastnícke právo k dodávke úplným uhradením jej ceny (tzv. „výhrada vlastníckeho práva“). V prípade omeškania odberateľa s cenou dodávky alebo jej časti dlhší viac ako 180 kalendárnych dní, je ELEKON oprávnený písomne oznámiť odberateľovi, že využíva svoje oprávnenie založené dohodnutou výhradou vlastníckeho práva s tým, že vykoná na náklady odberateľa demontáž dodávky, alebo jej časti. Odberateľ je povinný vykonanie týchto opatrení umožniť a plniť povinnosti stanovené v ustanovení o vzájomnej súčinnosti príslušnej zmluvy, upravujúci konkrétny zmluvný vzťah. Účinky odstúpenia ELEKONU od príslušnej zmluvy nastanú, ak uvedie toto ELEKON výslovne v zaslanom oznámení o realizácii výhrady vlastníckeho práva.
  • 4.6. Nebezpečenstvo poškodenia dodávky prechádza na odberateľa v dobe, keď prevezme dodávku od spoločnosti ELEKON, alebo keď tak nespraví včas, v dobe, v ktorej mu ELEKON umožní prevziať dodávku a odberateľ dodávku neprevezme.
  • 4.7. Súčasťou dodávky je dodací list, ktorý sa považuje za doklad potrebný k prevzatiu a používaniu dodávky. Dodací list spoločne s Všeobecnými podmienkami pre poskytovanie záruky na dodávky spoločnosti ELEKON, s.r.o. (rozhodujúcim dňom je dátum prevzatia dodávky) slúži ako záručný list. Odovzdanie týchto dokladov sa uskutočňuje pri prevzatí dodávky v mieste plnenia. Jedno vyhotovenie dodacieho listu ako doklad o prevzatí obdrží ELEKON, druhé odberateľ.
  • 4.8. Ak tomu odpovedá charakter dodávky, môže byť dodací list nahradený odovzdávacím protokolom.
  • 4.9. V prípade, že dôjde k udalostiam, ktoré sa nedajú v dobe uzatvárania zmluvných vzťahov predpokladať a ktoré nie sú zavinené zmluvnými stranami („vis major“) a spôsobia dodávateľovi prekážku v plnení jeho zmluvných povinností, je dodávateľ oprávnený posunúť lehotu plnenia o dobu, počas ktorej tieto prekážky trvali a primerane tiež o dobu, potrebnú k rozbehu svojej normálnej činnosti.
 • 5. Cena, platobné podmienky
  • 5.1. Cena dodávky a doba splatnosti sú stanovené v zákazke.
  • 5.2. Ak je dohodnutá predplatba, resp. zálohová platba, odberateľ je povinný ju uhradiť na základe zálohového listu v uvedenom termíne splatnosti.
  • 5.3. Pri platbe po dodávke vzniká spoločnosti ELEKON právo na fakturáciu dňom odovzdania dodávky odberateľovi. Odberateľ sa zaväzuje zaplatiť cenu dodávky do 14 dní od vystavenia faktúry, ak nie je v zmluve dohodnuté inak.
  • 5.4. V prípade nezaplatenia faktúry v lehote splatnosti sa odberateľ zaväzuje zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,3 % z dlžnej čiastky za každý i začatý deň omeškania až do samotného zaplatenia dlžnej čiastky.
  • 5.5. Nezaplatenie faktúry alebo zálohového listu v lehote splatnosti je podstatným porušením zmluvy.
 • 6. Zodpovednosť za závady, záruka za kvalitu
  • 6.1. ELEKON zodpovedá za to, že dodávka bude dodaná v množstve a v ďalších špecifikáciách uvedených v zákazke.
  • 6.2. ELEKON preberá za dodávku záruku v rozsahu záručnej doby a za daných záručných podmienok (viď záruční list).
  • 6.3. Závady je odberateľ povinný reklamovať písomne a bez zbytočného odkladu v záručnej dobe.
  • 6.4. Nárok na vykonanie záručnej opravy zaniká v prípade, že nie sú vysporiadané všetky záväzky odberateľa k spoločnosti ELEKON tak, ako sa odberateľ zaručil.
 • 7. Odstúpenie od zákazky
  • 7.1. Odberateľ môže jednostranne odstúpiť od zákazky najneskôr do 14 dní pred termínom plnenia (tzv. „odstupné“), alebo v prípadoch stanovených obchodným zákonníkom.
  • 7.2. ELEKON môže jednostranne odstúpiť od zákazky v prípade podstatného porušenia zmluvy a v prípadoch stanovených obchodným zákonníkom.
  • 7.3. Prehlásenie o odstúpení musí byť písomné, musí v ňom byť uvedený dôvod odstúpenia a musí byť doručené druhej strane doporučene. Doručením prehlásenia o odstúpení sa zákazka ruší.
  • 7.4. V prípade odstúpenia odberateľom formou odstupného (čl. 7.1. týchto VDPP) sa tento zaväzuje uhradiť v prospech spoločnosti ELEKON odstupné, ktoré predstavuje 10 % z dojednanej ceny dodávky, a to najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zákazky. Tým nie je dotknutý nárok dodávateľa na náhradu škody a už vzniknutých nákladov podľa § 373 a násl. obchodného zákonníka.
 • 8. Záverečné ustanovenie
  • 8.1. ELEKON i odberateľ sa zaväzujú dodržovať povinnosti uvedené v týchto podmienkach. Tento svoj záväzok potvrdia podpisom príslušnej zmluvy.
  • 8.2. Prípadné zmeny alebo doplnky týchto Všeobecných dodacích a platobných podmienok a príslušné zmluvy musia mať písomnú formu a musia byť podpísané k tomu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
  • 8.3. Prípadná neplatnosť niektorej časti zmluvy nemá za následok neplatnosť celej zmluvy.