Všeobecné podmienky pre poskytovanie záruky na výrobky dodávané spoločnosťou ELEKON, s.r.o.

 • 1. Záručná doba
  • 1.1. Spoločnosť ELEKON, s.r.o. (ďalej len "ELEKON") poskytuje na dodávané výrobky (zariadenia) záruku v dĺžke 24 mesiacov, ak nie je v záručnom liste (resp. v odovzdávacom protokole), alebo v zmluve stanovené inak.
  • 1.2. V priebehu záručnej doby zaisťuje ELEKON bezplatne vykonanie všetkých opráv v prípadoch oprávnených reklamácií a uspokojení ďalších reklamačných nárokov uvedených v tomto dokumente.
  • 1.3. Priebeh záručnej doby začína nasledujúcim dňom po odovzdaní dodávky odberateľovi.
  • 1.4. Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej bolo zariadenie v záručnej oprave.
 • 2. Povinné podmienky pre poskytovanie záruky
  • 2.1. Každá reklamácia v záručnej dobe musí byť písomne uplatnená bez zbytočného odkladu po zistení závady, popr. v lehote stanovenej v čl. 3.3. týchto záručných podmienok a doložená faktúrou, dodacím listom alebo odovzdávacím protokolom.
  • 2.2. Pri strate faktúry alebo dodacieho listu zaniká nárok na záruku v plnom rozsahu.
  • 2.3. Akékoľvek zásahy do zariadení, na ktoré sa záruka vzťahuje, vykonáva výhradne ELEKON alebo iný, ELEKONOM autorizovaný subjekt.
  • 2.4. Po celú dobu trvania záručnej doby ručí odberateľ za to, že výrobok (zariadenie), na ktoré sa vzťahuje záruka, nebude poškodený najmä pokiaľ ide o výrobné čísla, plomby alebo označenie.
  • 2.5. Ak je súčasťou dodávky tiež inštalácia výrobku (zariadenia), nesmie byť tento výrobok (zariadenie) bez predchádzajúceho súhlasu spoločnosti ELEKON premiestňovaný alebo reinštalovaný.
  • 2.6. V prípade porušenia niektorej z podmienok uvedených v čl. 2.1. - 2.5. tohto materiálu zaniká záruka v plnom rozsahu, a to dňom zistenia tejto skutočnosti. Prípadný servis a vykonávanie opráv potom môže byť realizované výhradne na princípe platených opráv. Nárok na náhradu škody event. vzniknutej spoločnosti ELEKON najmä vo forme nákladov vynaložených v súvislosti s takým reklamačným nárokom týmto zostává zachovaný v plnej výške.
  • 2.7. Nárok na vykonanie záručnej opravy zaniká taktiež v prípade, že nie sú vysporiadané všetky záväzky odberateľa k spoločnosti ELEKON tak, ako sa odberateľ zaviazal.
  • 2.8. Záruka sa nevzťahuje na :
   • závady spôsobené nevhodným alebo neadekvátnym zaobchádzaním a údržbou,
   • závady vzniknuté neautorizovanými opravami a modifikáciami,
   • škody vzniknuté tzv. vyššou mocou (najmä prírodnými udalosťami), krádežou, poškodením alebo zničením treťou osobou,
   • poškodenie vzniknuté poruchami energetických rozvodov a to aj kolísaním napätia nad rozmedzie = 10 % menovitej hodnoty a umiestením zariadenia v nevhodnom prostredí v rozpore s pokynmi výrobcu / dodávateľa,
   • prípadné škody vzniknuté odberateľovi nevhodným určením predmetu dodávky.
  • 2.9. Prenesenie záruky na tretiu osobu môže byť vykonané len s písomným súhlasom spoločnosti ELEKON a za podmienky, že zariadenie alebo jeho časť sú umiestnené v odpovedajúcom prevádzkovom prostredí.
 • 3. Spôsob uplatňovania a vybavovanie reklamácií
  • 3.1. ELEKON garantuje, že dodávané výrobky (zariadenia) nevykazujú žiadne materiálové alebo výrobné vady. Ak obdrží ELEKON od odberateľa písomnú správu o vade v priebehu záručnej doby, ELEKON podľa vlastného uváženia buď opraví alebo vymení vadné diely.
  • 3.2. Záruční servis bude vykonávaný v spoločnosti ELEKON vo vlastnej prevádzke. Ak to vyžaduje charakter dodávky, bude záručná oprava vykonaná na mieste inštalácie výrobku.
  • 3.3. ELEKON si vyhradzuje právo kedykoľvek zmluvne odovzdať zodpovednosť za záručný servis autorizovanému servisnému subjektu.
  • 3.4. K reklamácii bude prevziate len zariadenie oprávnené reklamáciou, a to iba v kompletnom stave a v originálnom balení.
  • 3.5. Pokiaľ spoločnosť ELEKON nebude schopná v primeranej dobe, najviac do 30 kalendárnych dní od prijatia riadne uplatnenej reklamácie opraviť alebo vymeniť akýkoľvek výrobok za garantovaných podmienok, má odberateľ právo po vrátenie výrobku spoločnosti ELEKON na navrátenie čiastky odpovedajúcej kúpnej cene (cene diela).